Nordisk Safari Klub
Trofæopmålinger, jagtrapporter, jagtrejsemagasin & skydninger

Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020

Hermed indkaldes til generalforsamling i Nordisk Safari Klub. Generalforsamlingen vil finde sted lørdag den 14. marts kl. 10.00 på Hotel Odense, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ. Indgang via hotellets reception, så man undgår køen til messen. Adgangsbillet til messen kan købes efter generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Dirigentens gennemgang af dagsordenen.

3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for den forudgående regnskabsperiode og godkendelse heraf.

4. Fremlæggelse af regnskab for den forudgående regnskabsperiode med resultatopgørelse og balance samt revisionens påtegning.

5. Godkendelse af regnskabet for den forudgående regnskabsperiode og resultatdisponeringen.

6. Bestyrelsens fremlæggelse af budget for den igangværende 24 måneders regnskabsperiode.

7. Valg af formand for bestyrelsen.

8. Valg af yderligere 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter herfor.

9. Valg af revisor. 

10. Indkomne forslag.

11. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vil der være overrækkelse af slams til de af foreningens medlemmer, der har opnået sådanne siden sidste generalforsamling. Ligeledes vil der være udtrækning af præmier jf. medlemskampagnen i december 2019-ultimo februar 2020. Herudover uddeles 25-års nåle til de modtagere der måtte være mødt frem.

Foreningen vil være vært ved kaffe samt øl og vand under mødet.

Regnskab for den forgangne periode vil være tilgængelig på foreningens hjemmeside, når det er blevet færdigudarbejdet. 

Forslag til nye vedtægter er tilgængelig på hjemmesiden. Der er en række mindre ændringer, især af tekstmæssig karakter. Der lægges dog op til at foreningen overgår til 1 års regnskab som følger kalenderåret.